O PHP-u

PHP1 (PHP: Hypertext Preprocessor) je specijalizovani skriptni jezik prvenstveno namenjen za izradu dinamičnog Web sadržaja.

Prve verzije su se zvale PHP/FI (Personal Home Page Tools/Forms Interpreter) i bile su skup perl skripti, koje je razvio Rasmus Lerdorf za brojanje poseta na svojoj privatnoj Web stranici. To je bilo negde oko 1995. godine. Nakon toga, kada je nastala potreba za više funkcija, razvio je novu verziju u programskom jeziku C, koja je mogla da radi sa bazama podataka i koja je omogućila da korisnici programiraju jednostavne dinamične Web stranice. Odlučio je da objavi PHP kao slobodan softver, tako da ga svako može poboljšati.

Danas je PHP jedan od najzastupljenijih programskih jezika za programiranje web aplikacija. Izmedju ostalih prednosti, značajna je njegova jednostavnost, sličnost sa jezikom C, kao i mogućnost kombinovanja sa skriptnim jezicima i jezicima za označavanje (eng: markup language), kao sto su HTML, JavaScript, i drugi.

Program za sistematsku mikroskopsku analizu sprašenih droga napisan je u PHP-u i HTML-u, međutim, da bi rad imao sadašnji izgled, bilo je potrebno koristiti i:

  • CSS (korišćen je dizajn Altruism2, uz blage modifikacije),
  • JavaScript (korišćen je JQuery FancyBox3),
  • kao i program za obradu slika.

Ovakav spoj omogućio je da PHP zaista pokaze svoju moć i da algoritam za sistematsku analizu sprašenih droga ne bude samo oruđe, vec baza relevantnih podataka koja se po potrebi moze proširivati.

1 http://www.php.net/
2 ljubaznost autora http://www.nodethirtythree.com/ i http://csstemplatesforfree.com/
3 ljubaznost autora, sajt http://fancy.klade.lv/